INVESTIGACIONS I MATERIALS NOUS

El nostre afany de millora ens fa estar en constant formació, seguint les últimes novetats en el món de la conservació-restauració. L’estreta col·laboració de KREIT amb el CRBMC i d’altres associacions de conservadors-restauradors, així com l’assistència a congressos i jornades tècniques, ens mantenen informats de les últimes metodologies en restauració.

Seguim el protocol de neteges adaptat a les últimes investigacions d’àmbit internacional.

Realitzem tractaments als suports de tela seguin el criteri de mínima intervenció, utilitzem el mètode desenvolupat per Winfried Heiber, de microcirurgia tèxtil,  amb l’adhesió de fil a fil per la reparació d’estrips.

Els avenços en la indústria química ens permet la utilització de vernissos de baix pes molecular com a protecció per a les obres d’art.

 


 

INVESTIGACIONES Y MATERIALES NUEVOS

Nuestro afán de mejora nos hace estar en constante formación, siguiendo las últimas novedades en el mundo de la conservación-restauración. La estrecha colaboración de KREIT con el CRBMC y de otras asociaciones de conservadores-restauradores, así como la asistencia a congresos y jornadas técnicas, nos mantienen informados de las últimas metodologías en restauración.

Seguimos el protocolo de limpiezas adaptado a las últimas investigaciones de ámbito internacional.

Realizamos tratamientos a los soportes de tela siguiendo el criterio de mínima intervención, utilizamos el método desarrollado por Winfried Heiber, de microcirugía textil, con la adhesión de hilo a hilo para la reparación de desgarros.

Los avances en la industria química nos permite la utilización de barnices de bajo peso molecular como protección para las obras de arte

 


Laboratori / Laboratorio:

  

Netejes / Limpiezas:

  

Sutures / Suturas:

  

  

Facebook share