ESTUDIS I PROJECTES DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

La realització d’un estudi previ amb profunditat té com a objectiu principal el coneixement exhaustiu de les obres a tractar, el que ens permet a més una major aproximació als autors.

Partint d’una investigació documental i amb l’aplicació posterior d’un mètode científic és possible obtenir una informació molt precisa sobre la historia de l’obra i el seu estat de conservació. Documentació que és imprescindible en qualsevol intervenció per valorar la urgència de la restauració.

Tota aquesta informació es realitza amb la col·laboració interdisciplinar de diversos especialistes.

 


 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

La realización de un estudio previo en profundidad tiene como objetivo principal el conocimiento exhaustivo de las obras a tratar, lo que nos permite además una mayor aproximación a los autores.

Partiendo de una investigación documental y con la aplicación posterior de un método científico, es posible obtener una información muy precisa sobre la historia de la obra y su estado de conservación. Esta documentación es imprescindible en cualquier intervención para valorar la urgencia de la restauración.

Toda esta información se realiza con la colaboración interdisciplinar de varios especialistas.

 


 

Anàlisis químics / Análisis químicos:                                                                                                        Fotografies realitzades pel CRBMC

 

      

Radiografies / Radiografías:

 

       

Tipus de fotografies / Tipos de fotografías:

 

       

                          Infraroja                                                         Rasant                                                           Ultraviolada

 

Mappings:

 

                 

Facebook share