CONSERVACIÓ PREVENTIVA

La finalitat de la conservació preventiva és evitar danys i deterioraments a les obres d’art, per aquest motiu es realitzen un seguit d’actuacions indirectes:

•Control ambiental de les condicions d’humitat relativa, temperatura i il·luminació.

•Revisió i control periòdic de l’estat de conservació amb elaboració d’informes de conservació.

•Manteniment i neteja superficial de les obres.

•Control dels emmarcaments i muntatges de conservació e instal·lació en caixes climàtiques.

•Supervisió del correcte emmagatzematge, manipulació e instal·lació de cada obra.

•Supervisió de préstecs d’obres de col·leccions privades per motiu d’exposicions temporals, avaluant les condicions ambientals de les seus, supervisant els embalatges, medis de transport i manipulacions i acompanyant les obres fins el seu destí si s’estima oportú.

•Protecció dels revers dels quadres: mesura de prevenció contra els agents degradants, com poden ser els factors mediambientals, el trasllat i la manipulació de l’obra.

 


 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA

La finalidad de la conservación preventiva es la de evitar daños y deterioros en las obras de arte, por este motivo se realizan una serie de actuaciones indirectas:

• Control ambiental de las condiciones de humedad relativa, temperatura e Iluminación.

• Revisión y control periódico del estado de conservación con elaboración de informes de conservación

• Mantenimiento y limpieza superficial de las obras

• Control de los marcos y montajes de conservación e  instalación en cajas climáticas

• Supervisión del correcto almacenamiento, manipulación e instalación  de cada obra.

• Supervisión de préstamos de obras de colecciones privadas por motivo de exposiciones temporales, evaluando las condiciones ambientales de las sedes, supervisando sus embalajes, medios de transporte y manipulaciones, incluso realizando el acompañamiento de las obras hasta su destino si se estima oportuno.

• Protección de los dorsos de los cuadros: medida de prevención contra los agentes degradantes, como pueden ser los factores medioambientales, el traslado y la manipulación de la obra

Facebook share